pasek

Szanowni Państwa, poniżej udostępniamy dokumenty potrzebne do udziału w postępowaniu przetargowym :

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, sanitarnej, oraz ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”

Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SWZ Inspektor Nadzoru 2/2022

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 do SWZ –  Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik Nr 2 do SWZ –  Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3 do SWZ –  Wzór Formularza ofertowego (Załącznik A do Formularza ofertowego – Dane do kryterium „Doświadczenie Inspektorów Nadzoru)”.
 4. Załącznik Nr 4 do SWZ –  Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo).
 5. Załącznik Nr 4a do SWZ – JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.
 6. Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,
 7. Załącznik Nr 6 do SWZ – Wzór wykazu usług,
 8. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu osób,
 9. Załącznik Nr 8 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 10. Załącznik Nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
 11. Załącznik Nr 10 do SWZ – Identyfikator postępowania na miniPortalu.
 12. Ogłoszenie o zamówieniu.

Pobierz wszystkie załączniki razem w pliku skompresowanym *.ZIP – kliknij tutaj

Opublikowano 18.03.2022


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top