pasek

Szanowni Państwa, poniżej udostępniamy dokumenty potrzebne do udziału w postępowaniu przetargowym :

„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów.”

Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

————————————————————————————————————————————————————

18.08.2020

Informacja dotycząca postępowania przetargowego:

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert
Wyrok KIO z dnia 3 lipca 2020r. sygn.. akt. KIO 592/20
Wyrok KIO z dnia 3 lipca 2020r. sygn.. akt. KIO 596/20
Publikacja korespondencji zamawiającego w związku z otrzymaniem wyroku KIO

—————————————————————————————————————————————————————

22.07.2020 r.

Informacja bieżąca nt. postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów.”

Szanowni Państwo,

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

——————————————————————————————————————————————————————

09.04.2020 r.

Informacja bieżąca nt. postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów.”

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa – Partnera Wiodącego w projekcie, pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 9 marca br. dokonano ponownego wyboru ofert
w ramach postępowania przetargowego pn.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów”

W konsekwencji  dokonanego wyboru ofert, w dniach: 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej trzy odwołania Wykonawców od dokonanego wyboru .

W trakcie oczekiwania na wyznaczenie rozprawy odwoławczej w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa Zmieniająca”). Dokument ten – oprócz ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym – wprowadza również pewne zmiany w Prawie Zamówień Publicznych, a tym samym w zakresie procedury  odwoławczej aktualnie trwającej w naszym postępowaniu.

Tym samym, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego , nie rozpoczyna się bądź ulega zawieszeniu bieg większości terminów administracyjnych, procesowych i sądowych. Dotyczy to także trwającej procedury  odwoławczej w ramach naszego przetargu.

              Dodatkowo jeden z wykonawców – firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., złożyła skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie na orzeczenie KIO z dnia 29 stycznia 2020 r. (pierwszy wybór ofert), który  przekazał skargę do rozpoznania przez Sąd Okręgowego w Krakowie, Wydział Gospodarczy,– jednakże w wyniku wejścia w życie ograniczeń związanych z COVID-19 – nie sposób aktualnie przewidzieć kiedy zostanie rozpoznane. 

              Oczekujemy więc dalszych decyzji KIO oraz Sądu Okręgowego w Krakowie, co do  weryfikacji dokonanych przez Zamawiającego wyborów wykonawców. Jednocześnie wyjaśniamy, iż z uwagi na opisaną powyżej sytuację związaną z trwającą procedurą odwoławczą  na chwile obecną nie ma jeszcze możliwości zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami.

————————————————————————————————————————————————————

09.03.2020

Informacja dotycząca postępowania przetargowego:

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert

Wyrok KIO z dnia 29 stycznia 2020r.

Publikacja korespondencji zamawiającego w związku z otrzymaniem wyroku KIO

Formularz ofertowy

——————————————————————————————————————————————————————

12.02.2020

Informacja dotycząca postępowania przetargowego

Informujemy, iż przesunięcie czasowe w końcowym rozstrzygnięciu przetargu, a w konsekwencji podpisanie umów na realizacje w stosunku do wcześniejszych planów wynikają z odwołań Wykonawców, złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i prowadzonych przez KIO postępowań w tej sprawie.

W okresie od 14 do 24 stycznia 2020 r. odbyło się 5 rozpraw odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Na chwilę obecną Zamawiający oczekuje na przesłanie orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem, aby przystąpić do realizacji wskazanych w wyroku dodatkowych czynności: wyjaśnień oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentów przez wykonawców, a następnie dokonać ponownej weryfikacji złożonych ofert i wyboru wykonawców.

——————————————————————————————————————————————————————

13.12.2019

Publikacja korespondencji zamawiającego z oferentami –

Protokół

Korenspondencja

——————————————————————————————————————————————————————

12.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Zawiadomienie jest dostępne do pobrania pod tym linkiem.

——————————————————————————————————————————————————————

03.12.2019

Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania z ofertą

Oświadczenie jest dostępne do pobrania pod tym linkiem.

——————————————————————————————————————————————————————

29.10.2019

Złożone oferty na wykonawstwo

Oferty na wykonawstwo są dostępne do pobrania pod tym linkiem.

——————————————————————————————————————————————————————

16.10.2019

Informacja z otwarcia ofert w dniu

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2019 (Uzupełnienie z dnia 16.10.2019)

——————————————————————————————————————————————————————

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 9.10.2019

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Modyfikacja na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj

 

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 7.10.2019

Modyfikacja na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

SST Panele fotowoltaiczne

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj

 

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 28.09.2019

Modyfikacja na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

SST Panele fotowoltaiczne

SST Kolektory słoneczne

SST Pompy ciepła

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj

 

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 26.09.2019

Zmiana ogłoszenia

SIWZ – DOSTAWA z montażem źródeł OZE/ZPT

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Olkuski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Olkuski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Miechowski

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Olkuski

Modyfikacja na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj

 

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 11.09.2019

Zmiana ogłoszenia

SST Panele

SIWZ – DOSTAWA z montażem źródeł OZE/ZPT

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Modyfikacja na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj

 

Aktualizacja dokumentów – Publikacja: 5.09.2019

Zmiana ogłoszenia

SST Panele

SST Kolektory

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Modyfikacje do SIWZ

SIWZ – Dostawa z montażem źródeł OZE/ZPT

Załącznik Nr 1B -Formularz cenowy  – Część B Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1B -Formularz cenowy  – Część B Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1B -Formularz cenowy  – Część B Subregion Olkuski

Załącznik Nr 1B -Formularz cenowy  – Część B Subregion Miechowski

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj.

 

 

Dokumenty źródłowe – Publikacja: 6.08.2019

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ -Dostawa z montażem źródeł OZE/ZPT

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Olkuski

Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy – Część A_Subregion Miechowski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Olkuski

Załącznik Nr 1B – Formularz cenowy – Część B_Subregion Miechowski

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Tarnowski

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Wielicki

Załącznik Nr 1C – Formularz cenowy – Część C_Subregion Olkuski

Załącznik nr 2 – Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD

Jedz (PDF)

Jedz(XML)

Klucz Publiczny do oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8A – Dokumentacja techniczna – Panele fotowoltaiczne

Załącznik nr 8A – SST Panele_fotowoltaiczne

Załącznik nr 8B – Dokumentacja techniczna – Kolektory Słoneczne

Załącznik nr 8B – SST Kolektory_słoneczne

Załącznik nr 8C – Dokumentacja techniczna – Pompy Ciepła

 

Możesz także wygodnie pobrać wszystkie załącznik spakowane w pliku zip – kliknij tutaj.

 


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top