pasek

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy , iż Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji kolejnego projektu w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Nad Białą Przemszą” oraz Gminą Niepołomice pn. Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych, nr RPMP.03.03.01-12-0591/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Celem projektu jest rozpropagowanie idei efektywnego i oszczędnego zarządzania i wykorzystania energii na terenach wiejskich, wskazanie korzyści z szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W ramach realizacji projektu przewidziane są działania ukierunkowane na promowanie przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązaniami z szerokiego spektrum efektywnej gospodarki energetycznej

Przedmiot projektu: 

W pierwszym obszarze projekt ukierunkowany jest na typową promocję małopolskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w połączeniu z poszukiwaniem na tych rynkach inwestorów dla małopolskich przedsiębiorstw. Pozwoli to na wyjściu tych podmiotów z obszaru regionalnego rynku na rynki międzynarodowe. W ramach tego obszaru przewidziano
wyjazdy związane z poszukiwaniem inwestorów, misje małopolskich przedsiębiorstw, czy też rewizyty przedsiębiorców z wybranych krajów. Ten obszar zaowocuje wypromowaniem naszych rozwiązań jak również pozyskaniem, poprzez nowych inwestorów, nowych technologii.


W drugim obszarze przewidziano wykonanie i opracowanie strategii dla wybranych małopolskich klastrów energii. Efektem będzie określenie funkcjonowania tych podmiotów w najbliższej perspektywie czasowej oraz przygotowanie oferty eksportowej.


Ostatni obszar, najważniejszy to wypracowanie rozwiązań, które przybliżą biznes do nauki, do nowoczesnych rozwiązań sektora badawczo-rozwojowego. W ramach tego obszaru przewidziano budowę narzędzi programistycznych oraz stworzenie potężnej bazy-narzędzia łączącego sferę nauki i biznesu. Elementem podsumowującym ten obszar będzie organizacja festiwalu – Czysta i energooszczędna małopolska.


Całości działań będzie towarzyszyła promocja rozliczana w ramach kosztów pośrednich.
Zaplanowane etapy projektu
1.Wyjazdy do wybranych krajów z misją poszukiwania inwestorów
2.Organizacja przyjazdów przedsiębiorców do małopolski
3.Organizacja i udział małopolskich przedsiębiorców w targach, konferencjach i organizowanych misjach gospodarczych
4.Budowa kompleksowej bazy dla współpracy nauki i biznesu
5.Opracowanie portalu internetowego
6.Organizacja festiwalu
7.Prowadzenie na bieżąco procesu ewaluacyjnego ja również badania końcowego na zakończenie realizacji projektu.

 

Oś priorytetowa: 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie:3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Wartość projektu: 7 593 407,50 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 6 454 396,38 zł

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top