pasek

Misja:

„Zielony Pierścień Tarnowa – łączy, aktywizuje, mobilizuje do realizacji wspólnych celów.”

Historia powstania:

STOWARZYSZENIE  „ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA” powstało w efekcie porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego gmin – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno.

Przedstawiciele tych sektorów postanowili zintegrować swoje działania na rzecz rozwoju regionu
i powołać w tym celu Lokalną Grupę Działania. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany w momencie uruchomienia Pilotażowego Programu Leader +. W schemacie I programu Leader + w tworzenie LGD i przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich zaangażowały się gminy – Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno. Stowarzyszenie nie realizowało II schematu programu Leader +. Nie zaprzestało jednak działania. Niemniej jednak były to działania ze względu na brak środków mocno ograniczone.

LGD Zielony Pierścień Tarnowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 1 czerwca 2006 r.

W kwietniu 2008 r. do Stowarzyszenia dołączyła kolejna gmina – Tarnów (z wyłączeniem miasta).

Spór o nazwę:

Początkowo grupa nosiła nazwę Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Lokalnych Leader + ale ponieważ nazwa ta, jakkolwiek odnosząca się wprost do programu, w ramach którego została utworzona, nie identyfikowała jednoznacznie terenu działania grupy i ludności na nim zamieszkującej, postanowiono ją zmienić.

Propozycji nowej nazwy Stowarzyszenia było wiele ale zwyciężył pomysł „Zielony Pierścień Tarnowa”,  który jednoznacznie świadczył będzie o ekologicznych tendencjach rozwoju obszaru, na którym działa grupa oraz o umiejscowieniu na mapie gmin – członków. Tak się bowiem składa, że z dużym przybliżeniem można uznać, iż gminy okalają jedno z większych miast południowo-wschodniej Polski – Tarnów.

Wybór Lokalnej Grupy Działania:

Końcem 2008 r. władze stowarzyszenia rozpoczęły działania zmierzające do pozyskania dofinansowania z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakończone sukcesem. Złożony 15 stycznia 2009 r. wniosek aplikacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i jego akceptacja przez władze samorządowe, doprowadziły do podpisania w dniu 14 lipca 2009 r. tzw. umowy ramowej na kwotę 10 849 140 zł. Stowarzyszenie zyskało status Lokalnej Grupy Działania i zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Od sierpnia 2009 r. gdy działalność rozpoczęło biuro Stowarzyszenia mieszczące się w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, Lokalna Grupa Działania rozpoczęła aktywnie i dynamicznie realizować wszystkie zaplanowane działania związane z promocją terenów wiejskich, informacją o LGD, jak również szeroko pojętą aktywizacją terenów wiejskich. Wszystko po to aby skrupulatnie opracowane cele zyskały swoją realizację w 2015 r. kiedy zostanie zakończony ten etap działalności.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia finansowane jest w całości ze środków ze wspomnianego wyżej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na realizację zaplanowanych działań oraz zawartych w statucie celów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Powiększenie LGD:

W dniu 21 kwietnia 2011 r.  do Stowarzyszenia przyjęto Gminę Wierzchosławice, stąd obszar działania LGD ZPT wynosi 497,8 km2 a zamieszkuje go 87 660 mieszkańców
(dane za rok 2014).


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top