pasek

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości: 73 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000, 00 zł

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  297 546,52 euro

Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 1 190 186,08 zł

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 11 do 25 kwietnia 2023  r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów w dniach od 11 do 24 kwietnia 2023 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 25 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00.

Termin składania wniosków upływa w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 1.1 Wzrost liczby nowopowstałych firm.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej.

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 17 sztuk
w tym:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,

Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 sztuka.

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na elektronicznym nośniku danych.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10 punktów z 20 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa www.lgdzpt.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania pod adresem: ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów,  od poniedziałku do piątku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku danych).
 2. Biznes Plan wraz z załącznikami.
 3. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
 2. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 4. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 790 205 244 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 • Ogłoszenie o naborze –otwórz
 • Informacja dodatkowa – otwórz
 • Szczegółowy opis operacji – otwórz
 • Instrukcja wypełniania szczegółowego opisu operacji – otwórz
 • Harmonogram realizacji operacji – otwórz
 • Umowa partnerska – otwórz
 • Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych – otwórz
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej – otwórz
 •  Formularz wniosku o przyznaniu pomocy –otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz
 • Biznesplan – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

Dokumenty dodatkowe:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji – otwórz
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji – otwórz
 3. Specyficzne kryteria wyboru operacji – otwórz
 4. Lokalna Strategia Rozwoju – otwórz

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy – otwórz
 2. Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – otwórz
 3. Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 4. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 5. Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 6. Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 8. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 9. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 10. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top