pasek

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca (czwartek) 2019  r. o godz. 13.00  w sali Domu Strażaka przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa, na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z  funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 28 marca 2019  r. :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 rok –Uchwała nr 1.

8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu –Uchwały nr od 2 do 6 .

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok– Uchwała nr 7.

10.Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej –Uchwały nr od 8 do 10.

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady LGD ZPT za 2018 rok – Uchwała nr 11.

12.Udzielenie absolutorium członkom Rady LGD ZPT.- Uchwały nr od 12 do 25.

 1. Wybór uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją jednego
  z członków – Uchwała nr 26.
 2. Wybory wszystkich czternastu nowych członków Rady Decyzyjnej LGD ZPT w związku
  z upływem kadencji obecnej Rady – Uchwały nr od 27 do 40.

15.Zaopiniowanie działań Zarządu LGD ZPT w przedmiocie utworzenia Biura Projektu pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” –Uchwała nr  41.

 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na prace związane z realizacją projektu pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”, w tym wysokości wynagrodzenia oraz wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia tej umowy- Uchwała nr 42.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Informuję również, że zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 28 marca 2019 r. o  godz. 13:30.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 4, Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania (zbyt niska frekwencja), w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu.  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

 1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
 2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
 3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym
  w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top