pasek

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną – Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez  społeczność lokalną  tj. gmin: Lisia Góra, Tarnów, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, Wierzchosławice, realizację operacji, które prowadzą do rozwoju obszaru i jednocześnie pozostają spójne z zapisami Strategii . Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020  powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

LSR jest to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską, który stanowił podstawę ubiegania się o wybór LGD do realizacji LSR. Składa się ona z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działania, ujęte w ramach celów głównych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć, które mogą zdynamizować rozwój obszarów objętych LSR.

W ramach realizacji LSR, ocenionych przez Radę LGD a następnie Samorząd Województwa, LGD wybiera operacje do realizacji w ramach środków przyznanych do realizacji Strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w trakcie spotkań informacyjnych a także indywidualnych konsultacji w biurze LGD oraz konsultacji on-line.

UWAGA: Zgodnie z zapisanymi wymogami, w aktualnej perspektywie finansowej, kluczowe znaczenie mieć będzie prawidłowe wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu a także dołączenie wszystkich wymaganych załączników.

UWAGA! Aby operacja mogła być realizowana w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, musi być zgodna z celami i przedsięwzięciami LSR, w tym w szczególności realizować wskaźniki produktu i rezultatu przyjęte w tym dokumencie. Jednocześnie planowana operacja musi zostać wybrana przez organ decyzyjny LGD do dofinansowania ze środków LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną dla Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa na lata 2014-2020-całość dokumentu

Lokalna Strategia Rozwoju– wyciąg z dokumentu –tabela: Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki

Lokalna Strategia Rozwoju– Załącznik nr 3-Plan działania

Ocena operacji na poziomie Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa dokonywana jest w oparciu o:

Lokalne kryteria wyboru operacji- wersja pdf

Specyficzne kryteria wyboru operacji-wersja pdf

UWAGA:

lokalne kryteria wyboru operacji odnoszą się do wszystkich operacji składanych w ramach LSR

specyficzne kryteria wyboru operacji odnoszą się do poszczególnych przedsięwzięć, w ramach których organizowane będą nabory wniosków

aby operacja podlegała wsparciu, wnioskodawca musi posiadać tzw. numer identyfikacyjny producenta, nadawany jednorazowo w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie, ul. Krakowska 134 (naprzeciwko Galerii Tarnovia- wjazd od strony Krakowa).

Wniosek  o wpis do ewidencji producentów można wypełnić elektronicznie lub ręcznie

Wzory wniosków o wpis do ewidencji producentów:

Wersja aktywny pdf

Wersja pdf

Przed wizytą w Biurze Powiatowym ARiMR w Tarnowie pamiętaj:

– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą o zabraniu Wpisu do CEIDG oraz zaświadczeniu o nadaniu numeru Regon,

– w przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej a pozostających we wspólnocie małżeńskiej , współmałżonek musi być obecny przy składaniu wniosku w celu złożenia podpisu o wyrażeniu zgody o nadaniu wspólnego numeru.

Aktualne wzory wniosków o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj :

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top