pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa 

działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Organizator naboru wniosków: Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej).

 

I. Termin składania wniosków:

od 13 listopada 2018 r. do 27 listopada 2018  r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 27 listopada  2018 r. do godziny 12.00.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek)

o godz. 12:00.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 13 listopada  do 27 listopada 2018 r. Termin składania wniosków upływa w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00.

III. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego,  rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: doposażenia  podmiotów działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).

IV. Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru / projektu grantowego

Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 3.2 Rozwój oferty kulturalnej obszaru w zakresie: obiektów infrastruktury kulturalnej, dostępności zabytków, aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła i artystów .

Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw, artystów, rzemiosła, zespołów, kół gospodyń wiejskich i innych grup działających dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej, w tym działających w domach kultury.

Wskaźnik produktu:

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 4 sztuki

Wskaźnik rezultatu:

Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty- 6 000 osób.

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 62 500,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

VI. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 100% kosztów kwalifikowalnych,
 • wysokość kwoty grantu – wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 50 tys. zł.

VII. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

Zakup doposażenia i sprzętu podmiotów: grup artystycznych, kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych działających w sferze kultury na terenie obszaru działania LGD Zielony Pierścień Tarnowa dla wzbogacenia oferty kulturalnej dla społeczności lokalnej oraz turystów i odwiedzających obszar LSR gości.

 VIII. Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań / ramy czasowe, w ramach których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego:

Realizacja grantu przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

IX. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów

Dokumenty zawierające informacje o naborze, w tym: formularze wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania, szczegółowy opis operacji ,   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa na lata 2014-2020 (LSR), Lokalne kryteria wyboru operacji, w tym operacji grantowych oraz operacji własnych wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów, Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (…) wraz z załącznikami dostępne są w wersji do pobrania wraz z niniejszym ogłoszeniem, natomiast w wersji papierowej – w Biurze Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) , od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

X. Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o powierzenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 XI. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o powierzenie grantu , szczegółowy opis operacji, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa tj: www.lgdzpt.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze – otwórz
 2. Informacja dodatkowa – otwórz
 3. Szczegółowy opis operacji – otwórz
 4. Instrukcja wypełniania szczegółowego opisu operacji – otwórz
 5. Harmonogram realizacji operacji – otwórz
 6. Umowa partnerska – otwórz
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz
 8.  Formularz wniosku o powierzenie grantu –otwórz
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu – otwórz
Dokumenty dodatkowe:
1. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz
2. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców – otwórz
3. Specyficzne kryteria wyboru grantobiorców – otwórz
4. Lokalna Strategia Rozwoju – otwórz
5. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW – otwórz
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:
 1. Formularz umowy o powierzenie grantu – otwórz
 2. Sprawozdanie – otwórz
 3. Wniosek o rozliczenie grantu – otwórz

Data opublikowania: 30.10.2018

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top