pasek

Dla wnioskodawców

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (gminy: Lisia Góra, Tarnów, Skrzyszów, Wietrzychowice, Żabno, Wierzchosławice) realizacji operacji w ramach tej Strategii. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

LSR jest to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską, który stanowił podstawę ubiegania się o wybór LGD do realizacji LSR. Składa się ona z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działania, ujęte w ramach celów głównych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć, które mogą zdynamizować rozwój obszarów objętych LSR.

W ramach realizacji LSR, ocenionych przez samorząd województwa, LGD wybiera operacje do realizacji w ramach środków przyznanych do realizacji strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie LSR”. Wnioski te mogą dotyczyć operacji kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

inne projekty zwane dalej „Małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

UWAGA! Aby operacja mogła być realizowana w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, musi być zgodna z LSR i musi zostać wybrana przez organ decyzyjny LGD do finansowania ze środków LSR.

ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK W LGD ZWRÓĆ UWAGĘ NA:
1. CZY WNIOSEK UZUPEŁNIŁEŚ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIENIA
2. CZY WNIOSEK ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY WE WSZYSTKICH WYMAGANYCH POLACH, SZCZEGÓLNIE ZWRÓĆ UWAGĘ NA POLA, KTÓRYCH NIEWYPEŁNIENIE SKUTKUJE ODMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY. PRZECZYTAJ DOKŁADNIE FORMULARZ WNIOSKU ORAZ INSTRUKCJĘ WYPEŁNIENIA
3. CZY WNIOSEK ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI, W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DOKUMENTY, KTÓRYCH NIEDOSTARCZENIE SKUTKUJE ODMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY.
4. CZY W CZĘŚCI OPISOWEJ WNIOSKU ZOSTAŁY ZAWARTE WYCZERPUJĄCE INFORMACJE, DZIĘKI KTÓRYM RADA DECYZYJNA STOWARZYSZENIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA” BĘDZIE W STANIE JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ CZY WNIOSEK JEST ZGODNY Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
5. CZY W PRZYPADKU DZIAŁAŃ: “RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ “TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” JEST SPORZĄDZONY W WERSJI SAMOLICZĄCEJ ORAZ CZY ZOSTAŁ WYPEŁNIONY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
6. CZY SKŁADANY WNIOSEK JEST WYDRUKIEM  CAŁEGO SKOROSZYTU ELEKTRONICZNEJ WERSJI UDOSTĘPNIONEJ W EXCELU
7. CZY WNIOSEK ZOSTAŁ PODPISANY WŁASNORĘCZNIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ /OSOBĘ REPREZENTUJĄCĄ WNIOSKODAWCĘ / PEŁNOMOCNIKA WE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DO TEGO MIEJSCACH

Broszura informacyjna dla beneficjentów


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top