pasek

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącą konieczności udokumentowania na etapie składania Informacji Monitorującej z realizacji biznesplanu spełnienie obowiązku utrzymania miejsca pracy:

Dotyczy: Oceny Informacji Monitorujących z realizacji biznesplanu dla operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza Informacji Monitorującej … zamieszczoną na stronie internetowej www.prow.malopolska.pl. Beneficjenci są zobowiązani
do przedstawienia wymaganych dokumentów dotyczących samozatrudnienia/zatrudnienia
za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

Dnia 10 września 2020 r. nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez wprowadzenie w § 27. ust. 1aa. zapisów ,iż: Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Samorząd Województwa stoi na stanowisku, iż Informacje Monitorujące z realizacji biznesplanu powinny zawierać dokumenty pozwalające na weryfikację regularności ponoszonych kosztów związanych z samozatrudnieniem/zatrudnieniem tj. Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym – US-7 wraz z informacją o niezaleganiu w opłacaniu składek lub ZUS DRA, RCA, RSA wraz z potwierdzeniami zapłaty do ZUS. Jeżeli w ramach operacji Beneficjent zatrudnił pracownika to powinien złożyć jego umowę o pracę wraz z zakresem czynności. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć za okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz  zgłoszenia i opłacanie składek z tego tytułu  do dnia złożenia Informacji Monitorującej…

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top