pasek

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niebawem, nasze Stowarzyszenie przeprowadzi konkurs na dofinansowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej

Wsparcie udzielane będzie: w formie premii w wysokości 50 tys. zł.

Planowany termin organizacji naboru: 14-30 listopada br.

Jednocześnie, wyjaśniamy, iż kolejne nabory wniosków, m.in, w zakresie rozwijania istniejącej działalności gospodarczej, będą organizowane w pierwszym półroczu 2017 r.

Przypominamy:

W ramach operacji dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej, udzielone wsparcie przekazywane jest w formie premii zryczałtowanej w wysokości 50 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach tj:

  • I transza pomocy obejmuje80% ( tj. 40 tys. zł) kwoty przyznanej pomocy, wypłacana po zawarciu umowy na realizację operacji i po złożeniu wniosku o płatność I transzy,
  • II transza pomocy obejmuje20% ( tj. 10 tys. zł) kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, oraz zostały poniesione i rozliczone koszty zadeklarowane przez beneficjenta w ramach wniosku o pomoc i zgodnie z umową pomocy.

 

Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 lata, od dnia zawarcia umowy na realizację operacji, natomiast LGD premiuje operacje, których czas realizacji nie przekracza 20 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

ETAPY OCENY WNIOSKÓW:

ETAP I: OCENA FORMALNA:

Pierwszym krokiem weryfikacji wniosku jest ocena formalna, która polega na sprawdzeniu kompletności wniosku, prawidłowości wypełnionych pól, ilości  oraz kompletności załączników
i podpisów. Weryfikacji poddana jest również wysokość kosztów, która została przedstawiona przez beneficjenta w biznesplanie. Następnie, jeżeli weryfikacja formalna jest pozytywna, wniosek kierowany jest do kolejnego etapu oceny.

ETAP II: OCENA MERYTORYCZNA:

Rada LGD ZPT, w skład której wchodzi 14 osób, reprezentujących różne podmioty społeczne, gospodarcze i publiczne, dokonuje oceny i wyboru operacji do dofinansowania zgodnie z:

  • Kartą weryfikacji formalnej (ocena formalna),
  • Kartą oceny zgodności planowanej operacji z LSR (ocena zgodności planowanej operacji z celami,przedsięwzięciami oraz wskaźnikami LSR),
  • Karty oceny z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (punktowa ocena zgodności planowanej operacji z lokalnymi kryteriami),
  • Kartą oceny zkryteriami specyficznymi (punktowa ocena zgodności planowanej operacji z kryteriami specyficznymi).

Następnie, jeśli planowana operacja otrzyma odpowiednią ilość punktów i mieści się w limicie środków przewidzianym dla danego naboru wniosków, członkowie Rady podejmują uchwałę w o wyborze operacji do dofinansowania.

 

ETAP III: OCENA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM:

Następnie wnioski o przyznanie pomocy są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020, gdzie w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania wniosków, podlegają dalszej weryfikacji.

W przypadku, gdy warunki przyznania wsparcia nie są spełnione, Urząd Marszałkowski informuje beneficjenta o odmowie przyznania pomocy.

Natomiast, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Samorząd Województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top