pasek

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 07 czerwca 2016  r.(wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się kolejne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa.  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5.Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
  6. Przedstawienie i uzasadnienie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju a także w Procedurach wyboru operacji oraz Kryteriach wyboru operacji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju . – Uchwała nr 39.
  8.Wolne wnioski
  9.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 07 czerwca 2016 r. o  godz. 13:30.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt. 4 Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków a koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu brakuuczestnictwa członków uprawnionych do głosowania, w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

UWAGA:
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu. Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

 1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
 2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
 3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym

w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top