pasek

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 marca (czwartek) 2016  r. o godz. 13.00  w sali Domu Strażaka przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa , na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z  funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 31 marca 2016  r. :

 1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5.Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
  6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok –Uchwała nr 1. 
  7.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu -Uchwały nr od 2 do 6.
  8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok– Uchwała nr 7.
  9.Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej –Uchwały nr od 8 do 10. 
  10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady LGD ZPT za 2015 rok –Uchwała nr 11.
  11.Udzielenie absolutorium członkom Rady LGD ZPT.-Uchwały nr od 12 do 37.
  12.Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia:
  a) głosowanie w przedmiocie odwołanie członka Zarządu  – Uchwała nr 38. 
  b) głosowanie w przedmiocie powołania nowego/nowych członka/członków Zarządu – Uchwała nr 38 /1.
  13.Wolne wnioski
  14.Zamknięcie obrad.

Informujemy również, że zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 31 marca 2016 r. o  godz. 13:30.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt. 4 Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

 1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
 2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
 3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top