pasek
Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin:
Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi: do 300 000,00 zł.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 620 000,00 zł.
 

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 12 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach:
od 12 maja 2017 r. do 25 maja 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15:30), w dniu 26 maja 2017 r. do godz. 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12:00.
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy,
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuki, w tym:
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,
Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 sztuka.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 punktów z 24 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
2.Biznesplan wraz z załącznikami.
3.Szczegółowy opis operacji.
Wykaz dokumentów dodatkowych:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3.Informacje dodatkowe.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
Dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi:
Ogłoszenie o naborze – otwórz
Informacja dodatkowa – otwórz
Dokumentacja konkursowa:
 
Dokumenty dodatkowe:
 
Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top