pasek

Szanowni Państwo- mieszkańcy Gmin: Skrzyszów, Tarnów, Żabno, Wierzchosławice, Lisia Góra oraz Wietrzychowice, rozpoczęliśmy prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 i serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia czynnego udziału w jej przygotowaniu. Aby Lokalna Strategii Rozwoju w pełni odpowiadała na potrzeby mieszkańców terenu działania ZPT, powinna być opracowana w ramach dialogu partycypacyjnego z udziałem wszystkich grup społecznych. LSR zostanie przygotowana etapami, z których pierwsze będą miały charakter analityczno-badawczy, a kolejne planistyczny. W pierwszej części wykorzystane zostaną dostępne i aktualne źródła danych w postaci opracowań statystycznych, baz danych, artykułów w czasopismach i źródłach on-line. Zostanie wykonana kwerenda czasopism lokalnych, która może pomóc w identyfikacji występujących problemów. Przeprowadzone zostaną także wywiady z członkami społeczności aktywnymi na polu działalności lokalnej, szersza grupa osób zostanie także poproszona o wypełnienie ankiet diagnostycznych.

W ten sposób nastąpi wstępna identyfikacja problemów, która następnie zostanie pogłębiona poprzez spotkania ze społecznością lokalną. Wstępna identyfikacja pozwoli na właściwe moderowanie spotkań ze społecznością i zapewni uwzględnienie w dyskusji wszystkich potencjalnych problemów lokalnych. LSR zostanie przygotowana w sposób partycypacyjny, z dbałością o równy wpływ wszystkich czterech zaangażowanych sektorów, tj. sektora społecznego, publicznego , gospodarczego oraz mieszkańców. Aby zagwarantować taki udział, zdecydowano o przeprowadzeniu  w każdej gminie należącej do LGD po 2 spotkania konsultacyjne. Spotkania są zaplanowane w ten sposób, aby w każdej lokalizacji jedno spotkanie odbyło się w godzinach wcześniejszych, a drugie w późniejszych. Dzięki temu będą w nim mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych społeczności.

Szczegółowo, LSR zostanie przygotowana w następujących etapach: 
1. Analiza danych dostępnych w źródłach pisanych i dostępnych przez internet.
2. Opracowanie analizy SWOT z udziałem społeczności lokalnej (w tym spotkania w każdej gminie LGD).
3. Wyznaczenie wstępnych celów LSR z udziałem społeczności lokalnej.
4. Opracowanie proponowanych wskaźników i konsultacja ze społecznością lokalną.
5. Opracowanie pozostałych części LSR.
6. Konsultacje społeczne ostatecznej wersji LSR, z wykorzystaniem strony internetowej
7. Ostateczna redakcja strategii.

Etapy analizy SWOT, diagnozy problemów i wyznaczania celów będą oparte o moderowane spotkania ze społecznością lokalną. Wykorzystana zostanie metoda burzy mózgów, aby uzyskać odpowiednio dużo elementów mogących znaleźć się w macierzy SWOT (słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń), problemów i i potencjalnych celów. Następnie elementy te poddane zostaną rangowaniu na poszczególnych spotkaniach. Kolejnym etapem będzie agregacja wyników wszystkich spotkań poprzez kolejne rangowane. Finalnie opracowana będzie macierz SWOTR, zdiagnozowane zostaną problemy i wskazane cele.
Kolejne etapy opracowania LSR będą miały charakter techniczny, niemniej ich wyniki będą również konsultowane ze społecznością lokalną. Ostateczna wersja strategii będzie uwzględniała zgłoszone uwagi. Należy podkreślić, że opisany wyżej sposób przygotowywania strategii ma na celu z jednej strony osiągnięcie spójności wymaganej od tego typu dokumentu, a z drugiej uwzględnienie potrzeb interesariuszy społecznych, publicznych i prywatnych.

Szczegółowy Plan włączenia społeczności lokalnej (stanowiący załącznik nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020 działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze) do ściągnięcia tutaj.

Jednocześnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w określeniu podstawowych zakresów oraz tematów planowanego wsparcia w ramach środków z PROW na lata 2014-2020 na naszym terenie poprzez wypełnienie ankiety diagnostycznej.

Wzór ankiety diagnostycznej- do ściągnięcia tutaj.

Wypełnioną ankietę można przesłać emailowo na adres: biuro.lgdzpt@vp.pl, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w Skrzyszowie 335 A (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej).

Terminy spotkań konsultacyjnych- do ściągnięcia tutaj.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z uwagi na fakt, iż tylko pomysły zgłoszone i wpisane do Strategii, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach przyznanego budżetu. 

Jednocześnie, przekazujemy, iż w dniu 30 czerwca 2015 r, zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015. W ramach tej Strategii, beneficjenci złożyli 366 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę: 22 329 839,23 zł, w podziale:

  • “Małe projekty”: 246 wniosków na łączną kwotę: 5 237 006,73 zł,
  • “Odnowa i rozwój wsi”: 40 wniosków na łączną kwotę: 8 135 315,00 zł,
  • “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 51 wniosków na  łączną kwotę: 6 848 014,00 zł,
  • “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 29 wniosków  na łączną kwotę: 2 109 503,50 zł.

Najciekawsze inicjatywy zrealizowane w ramach perspektywy 2007-2013 zostały wybrane i opisane w wydawnictwie pn:” Dobre praktyki- PROW 2007-2013 Zielony Pierścień Tarnowa”- do ściągnięcia tutaj

 

07_17-plik1 07_17-plik2-ankieta_lst_uzup_2 07_17-plik3-harmonogram_spotkan_uzup_2 07_17-plik4-poradnik_praktyki

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top