pasek

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września (poniedziałek) 2021  r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Baru Taurus w Ładnej 5, 33-156 Skrzyszów odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa, na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z  funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 27 września 2021  r. :

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.

3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 rok –Uchwała nr 1.

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu –Uchwały nr od 2 do 6 .

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok– Uchwała nr 7.

10. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej –Uchwały nr od 8 do 10.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady LGD ZPT za 2020 rok – Uchwała nr 11.

12.Udzielenie absolutorium członkom Rady LGD ZPT – Uchwały nr od 12 do 25.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Informuję również, że zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 27 września 2021 r. o  godz. 13:30.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 4, Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania (zbyt niska frekwencja), w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu.  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.

2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).

3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym
w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

            Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować
o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top