pasek

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa,

informujemy, iż w dniu 30 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 13.00 w sali Domu Strażaka przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa , na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z przyjęciem zmian w dokumentach, niezbędnych do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 30 marca 2017 r. :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016  – Uchwała nr 1.
7.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu  -Uchwały nr od 2 do 7.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2016 – Uchwała nr 8
9.Udzielenie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej  -Uchwały nr od 9 do 11.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady LGD ZPT za rok 2016 – Uchwała nr 12
11.Udzielenie absolutorium członkom Rady LGD ZPT   -Uchwały nr od 13 do 26.
12.Wolne wnioski..
13. Zamknięcie obrad.

Informujemy również, że zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 30 marca 2017 r. o  godz. 13:30.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt. 4 Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania, w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

  1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
  2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
  3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym

w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

UWAGA:
Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top