pasek

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
– rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie premii w wysokości 50 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 28 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A , 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 15 sztuk, w tym: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka, Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 sztuka.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –
www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A , 33-156 Skrzyszów ( budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 750 000,00 zł.
Wysokość wsparcia: premia w wysokości 50 000,00 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
2. Biznesplan wraz z załącznikami.
3. Opis operacji.
Wykaz dokumentów dodatkowych:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
3. Informacje dodatkowe.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 6326345 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa:

 1. Ogłoszenie o naborze 1/2016
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 4. Biznesplan
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznespalnu
 6. Procedura oceny i wyboru operacji
 7. Lokalne kryteria wyboru operacji
 8. Specyficzne kryteria wyboru operacji 
 9. Wniosek o płatność (wersja 2z)
 10. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 12. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych
 13. Szczegółowy opis operacji
 14. Instrukcja do szczegółowego opisu operacji
 15. Informacje dodatkowe

Opublikowane w dniu: 14 listopada 2016.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top