pasek

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa,

informujemy, iż w dniu 23 grudnia (środa) 2015 r. o godz. 13.30 w sali Domu Strażaka przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa , na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z przyjęciem zmian w dokumentach, niezbędnych do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 23 grudnia 2015 r. :
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.Informacja  o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
6.Przedstawienie i uzasadnienie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
8.Ustalenie nowego składu Rady LGD ZPT.
9. Przedstawienie i uzasadnienie zmiany Regulaminu Rady LGD ZPT.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady LGD ZPT.
11.Przedstawienie i uzasadnienie przyjęcia strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.
13. Podjecie Uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Zarządu.
14. Przedstawienie i uzasadnienie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.
16.Omówienie prac związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
17. Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

Informuję również, że zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 23 grudnia 2015 r. o  godz. 14:00.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt. 4 Członek zwyczajny stowarzyszenia obowiązany jest brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania, w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu proszone są o dostarczenie do biura upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom:

  1. W rubryce <<dane osoby reprezentowanej>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
  2. W rubryce <<podpis osoby reprezentowanej>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu  osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
  3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym

w rubryce <<pełnomocnictwo przyjmuję>>.

UWAGA:
Na wypadek gdyby pełnomocnik nie był Członkiem Stowarzyszenia należy poinformować o tym przed rozpoczęciem WZC pracownika Biura Stowarzyszenia.

Pełnomocnictwo należy przekazać przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<z up.>>

 

Dokumenty do konsultacji

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top